หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
องต์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
ยินดีต้อนรับ
นายภัคพล แสงจันทร์
ผู้อำนวยการก่องช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
“ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย
หลอมรวมความคิดสู่ความสามัคคี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการศึกษา
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวงฆ้อง
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อบต.วงฆ้อง
1
2
3
 
 
 

 
 
 
 
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 

๑. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
๓. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๔. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
๕. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
๖. ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล
๗. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๘. พ่อของแผ่นดินไทย
๙. ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรง
๑๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน
๑๑. ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรงตลอดไป
๑๒. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย
๑๓. รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย
๑๔. เรารักในหลวงของเรา
๑๕. เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา
๑๖. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๑๗. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
๑๘. ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๑๙. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
๒๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
๒๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
๒๒. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
๒๓. ขอให้พ่อหลวงมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง
๒๔. ขอถวายพระพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ๆ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยต่อไปอีกนาน     ๆ
๒๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน
๒๖. ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
๒๗. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนไทยตราบกัลปสาน
๒๘. ขอให้พระองค์ทรงหายประชวน
๒๙. ขอให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เพื่อถวายแด่องค์ในหลวง
๓๐. ขอพรที่ดีเลิศประเสริฐในโลกนี้ให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนม์มายุยิ่งนาน
๓๑. กราบใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทอญพระเจ้าและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติสุขทรงสุขเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป
๓๒. ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
๓๓.พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย
๓๕. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร
๓๖. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๓๗. ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ
๓๘. พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทุกคน
๓๙. ขอให้พระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย
๔๐. รู้รักสามัคคี
๔๑. ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป
๔๒. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน พระบารมีแผ่ไพศาลปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชนให้อยู่เย็นสงบสุขและรุ่งเรืองด้วยเทอญด้วยเกล้าด้วยก้าวหม่อน ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๔๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายและทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๔๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๔๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๔๖. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงานทรงวิริยะอุตสาหะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๔๗. ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
๔๘. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
๔๙. ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา
๕๐. ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์และมีพระขนม์อายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


เขียนโดย   คุณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๑๖

วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 08.52 น. [ IP : 101.108.184.146 ]  
 
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เขียนโดย   คุณ สมหมาย

วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 10.14 น. [ IP : 49.237.16.103 ]  
 
 

ขอพระองค์พระเจริญ

เขียนโดย   คุณ สมหมาย

วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 09.58 น. [ IP : 223.24.92.170 ]  
 


1. ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ ดีที่สุดแล้ว ขอรัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ


2. รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ

3. รักในหลวง รัชกาลที่ 10 จงเจริญ

4. ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

5. ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณ จะขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีทำความดีเพื่อพ่อหลวงตลอดไป ตราบสิ้นลมหายใจ #ทรงพระเจริญ

6. อดีตชาติถ้าเคยได้เกิดมาตั้งแต่รัชกาลที่1-8ก็ต้องรักพระองค์ทุกองค์เพราะทุกพระองค์เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์และเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์รัชกาลที่9และรัชกาลที่10ความจงรักภักดีความรักที่เทิดทูลอยู่เหนือหัวเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติที่มีอยู่ในสายเลือดที่เราได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษของเราเองและจากจิตใต้สำนึกที่ดี..ข้าพเจ้าได้เกิดในรัชกาลที่9(พ่อหลวง)จึงรักท่านอย่างท่วมท้นและจงรักภักดีความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อพ่อหลวงยิ่งใหญ่กว่าโลกใบนี้..ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ทุกๆพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

7. กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง * * * ร พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

9. มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม”

10. ขอให้พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง * * * ร มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

11. ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้ จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้

12. ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวง

13. พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

14. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่กันได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

15. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

16. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

17. ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เเก่พสกนิกรชาวไทย

18. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

19. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ –ราษฎร์สามัคคีสมัครสมานเป็นชาติพลีสร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

20. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

21. กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง * * * ร พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กษัตริย์นักบินผู้ทรงพระปรีชา

23. ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

24. คนไทยยังรักกัน มาเริ่มต้นกันใหม่ยังไม่สาย เพราะชาติเรายังเป็นชาติได้ไม่เคยหวั่น แค่วันนี้ลูกหลานได้มีสุขยิ้มให้กันวีระชนที่พลีนั้นคงหลับสบาย

25. ด้วยหัวใจน้อมเกล้าแด่พระมหากษัตริย์

26. ท่านเปรียบเสมือนเทพที่คอยปกป้องปวงชนชาวไทย

27. ทรงห่วงใยปวงประชาทั้งแผ่นดิน

28. ทรงเป็นที่พึ่งทางใจของไทยทั้งชาติ

29. เอกราชชาติไทย ที่ยั่งยืนอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ สืบเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประชาชนของท่าน

30. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่อยู่คู่ชาติไทยมายาวนาน ขอให้พวกเราจงช่วยกันรักษาไว้คู่ไทยเอย

เขียนโดย   คุณ แผนกผฝอ.กศ.รร.ป.ศป.

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 09.30 น. [ IP : 49.48.247.41 ]  
 

ทรงพระเจริญ

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 15.01 น. [ IP : 103.151.253.6 ]  
 

ขอให้พ่อหลวงมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 14.33 น. [ IP : 1.20.201.200 ]  
 

ทรงพระเจริญ

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 14.17 น. [ IP : 103.151.253.6 ]  
 

๑.      ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
๒.     ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
๓.     สร้างคนไทยให้เป็นปึกแผ่น เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย
๔.     กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ
๕.     ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน
๖.     เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทยเทิดทูนไว้องค์เหนือหัว ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
๗.     พระบารมีแผ่ไพศาล ทั่วโลกล้วนแส้ส้องสรรเสริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๘.     พระนำไทยพ้นภัยนานาพระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๙.     ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีความผาสุก พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
๑๐. พระองค์ทรงเป็นเบ้าหลอมดวงใจคนไทยทั้งชาติ พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล
๑๑. ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๒. ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
๑๓. จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้าบารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
๑๔. หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
๑๕. ศาสนาทุกศาสนาในในประเทศยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
๑๖. บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม 60 ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะสดุดี
๑๗. พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่ เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง
๑๘. เราจงภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่ออยู่หัวไทย
๑๙. ขอให้ในหลวงมีสุขภาพสมบูรณ์ ตลอดไป
๒๐.ขอให้พระองค์มี อายุ วรรณะ สุขะ พลัง
๒๑. ขอพระองค์จงมีแต่ความสุขตลอดไป
๒๒.สยามมินทร์ธิราชเจ้า ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงร่วมใจเทิดทูนพระราชวงศ์จงพระเจริญ ศูนย์ใจไทยทั่ว
๒๓.เราจะสามัคคีกันเพื่อในหลวง
๒๔.ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักและภักดีตลอดกาล
๒๕.จงช่วยกันพัฒนาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาวัฒนธรรม ควบคู่กันไปพร้อมๆกัน
๒๖.พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
๒๗.สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
๒๘.พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
๒๙.การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
๓๐.พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง

เขียนโดย   คุณ แผนกผฝอ.กศ.รร.ป.ศป.

วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 13.37 น. [ IP : 49.48.251.194 ]  
 

1. ผองผสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ 2. พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล 3. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ 4. พระองค์ทรงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป 5. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันดูแล 6. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงาน ทรงวิริยะอุตสาหะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 7. เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล 8. ขอให้พ่อหลวงมีพระวรกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป 9. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง 10. รวมใจภักดิ์ รักในหลวง 11. พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 12. พระองค์ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ 13. พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง 14. ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี 15. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล 16. พระองค์ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์ 17. ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน 18. พระองค์จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 19. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี 20. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 21. พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 21. สถาบันกษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ 22. พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักดนตรี จิตรกร 23. คนไทยทุกคนเทิดทูน ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป 24. พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก 25. พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง 26. ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ 27. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทย 28. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกุ้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 29. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 30. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ 31. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับพระบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ 32. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสระเสรีมาช้านาน 33. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยปี 34. เราคนไทยต้องรักสามัคคีเพื่อพ่อหลวง 35. พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่เป็นสุข 36. จะเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อพ่อหลวง 37. เฉลิมพระชนม์ไท้ เถลิงฟ้าสยามเมือง เมืองไทยเป็นเมืองทอง โลกแซ่ซร้องว่ารุ่งเรือง 38. ด้วยบุญพระทรงเมือง พระจอมเจ้ากษัตรา ขอเทพทุกแห่งหน บันดาลดลพระจอมฟ้า ทรง * * * งพระโรคา พระพลายิ่งแข็งแรง ชาวไทยทุกแหล่งหล้า อยู่ใต้ฟ้าทุกหนแห่ง น้อมตั้งจิตสำแดง ด้วยสำนึกพระเมตตา การุณย์พระยิ่งใหญ่ ล้วนเหนือใต้ทุกทิศา นับตั้งแต่ผืนฟ้า จวบลงมาจบแผ่นดิน ทั่วไทยจะทำดี ให้เหมือนที่พระภูมินทร์ ทรงสอนแก่ชาวดิน ประทานสุขทุกคนไทย ขอทรงพระเจริญ ด้วยคำเชิญพระรัตนตรัย ถวายเป็นพระพรชัย จงทรงพระเกษมเทอญ 39. รักไทยหวงแหนไทย รักษาชาติ ศาสน์ ราชัน 40. ขอพระองค์ทรงพระ เจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ของ ปวงชนชาวไทย

เขียนโดย   คุณ ร้อย.ร.2521 ฉก.ร.25

วันที่ 26 ธ.ค. 2563 เวลา 19.04 น. [ IP : 113.53.164.229 ]  
 

ทรงพระเจริญ

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 13.21 น. [ IP : 103.151.253.6 ]  
 

ทรงพระเจริญ......

เขียนโดย   คุณ กคง.กร.ทบ.

วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 14.40 น. [ IP : 1.10.250.208 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)     2      3   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
โทรศัพท์ : 055-222-456 โทรสาร : 055-222-456
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
จำนวนผู้เข้าชม 3,742,413 เริ่มนับ 19 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.ย. 2556