ท่านต้องการให้ อบต.วงฆ้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านสาธารณูปโภค ( 7 )
15.91%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
2.27%
การคมนาคม ( 8 )
18.18%
การให้บริการประชาชน ( 17 )
38.64%
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 1 )
2.27%
การส่งเสริมด้านอาชีพ ( 10 )
22.73%