หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
องต์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
ยินดีต้อนรับ
นายภัคพล แสงจันทร์
ผู้อำนวยการก่องช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
“ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย
หลอมรวมความคิดสู่ความสามัคคี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการศึกษา
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวงฆ้อง
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อบต.วงฆ้อง
1
2
3
 
 
 

 
 
 

 
โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ประจำปี ๒๕๖o  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งในคราวประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖o เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖o  โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในส่วนภูมิภาคและเพื่อให้การงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปอย่างสมเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จึงขอให้หน่วยงานเตรียมการดำเนินการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
การจัดทำดอกไม้จันทน์ให้องค์กรปกครองครองท้องถิ่นดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้ประชาชนพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทน์ได้แก่จิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆและให้ร่วมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อประดับบริเวณจัดงานพระราชพิธีฯและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ได้มีการปลูกต้นดาวเรืองและหน่วยงานราชการต่างๆร่วมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อประดับตบแต่งสถานที่ราชการเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านโดยในการปลูกต้นดาวเรืองขอให้เป็นไปตามวงรอบการเจริญเติบโต ซึ่งจะต้องออกดอกในช่วง วันที่ ๒o-๓o ตุลาคม ๒๕๖o ต่อไปนั้น
๒.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
๒.เพื่อนำต้นดาวเรืองไปประดับตกแต่งสตถานที่ราชการเพื่อเทิดพระเกียรติ
๓.เพื่อตกแต่งสถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพตามสถานที่ต่างๆ
๓.เป้าหมาย
๑.เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง ตั้งแต่หมู่ที่ ๒ – ๑๑ ตำบล วงฆ้อง อำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ดำเนินการ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
๕.วิธีการดำเนินการ
๑.จัดซื้อดินปุ๋ยเพื่อดำเนินการเพาะปลูกต้นดาวเรือง
๒.จัดซื้อต้นดาวเรืองมาดำเนินการเพาะปลูก
๓.จัดซื้อยาฆ่าแมลงต่างๆ มาดำเนินการฉีดพ่นต้นดาวเรือง
๔.จัดซื้ออุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการเพาะปลูกต้นดาวเรือง
๖.ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖o ถึง วันที่ ๓o ตุลาคม ๒๕๖o๗.งบประมาณ
            งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖o โอนมาตั้งเป็นรายการในหมวดการเกษตรเพื่อจ่ายเป็นโครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖o โดยแยกได้รายละเอียดดังนี้
๑.ค่ากล้าไม้ต้นดาวเรืองพันธ์อเมริกันจำนวน๒oooต้นๆ ๖ บาท                    เป็นเงิน ๑๒,ooo บาท
๒.ค่าดินผสมเพาะปลูก จำนวน ๑oo กระสอบละ๔o กิโลกระสอบละ๑๒oบาท  เป็นเงิน ๑๒,ooo บาท
๓.ค่ายาเชื้อรา จำนวน ๑ ถุง ถุงละ ๗oo บาท                                         เป็นเงิน ๗oo     บาท
๔.ค่ายาฆ่าแมลง จำนวน ๑ ถุง ถุงละ ๗oo บาท                                      เป็นเงิน ๗oo   บาท
๕.ค่าปุ๋ยสูตร ๑๕+๑๕+๑๕จำนวน๑ลูกๆละ๗oo                                      เป็นเงิน ๗oo     บาท
๖.ค่ายาฆ่าหญ้าจำนวน๕แกลอนๆละ๕๘o                                              เป็นเงิน ๒,๙oo  บาท
๗.ค่ายาช้างแดง๕ถุงๆละ๒ooบาท                                                       เป็นเงิน ๑,ooo   บาท
รวม                                                                                           เป็นเงิน ๓o,ooo บาท
*หมายเหตุทุกรายการ สามารถถั่วเฉลี่ยกันได้
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ให้ประชาชนในเขตตำบลวงฆ้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยิ่งยืนนาน
๒.ให้ประชาชนในเขตตำบลวงฆ้องได้ร่วมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพให้สมเกียรติของพระองค์ท่าน
๓.ให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนในเขตตำบลวงฆ้องได้นำต้นดาวเรืองไปเพาะปลูกประดับสถานที่ราชการเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 16.28 น. โดย คุณ ศุภชัย ฉายรังษี

ผู้เข้าชม 634 ท่าน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
โทรศัพท์ : 055-222-456 โทรสาร : 055-222-456
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
จำนวนผู้เข้าชม 3,742,352 เริ่มนับ 19 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.ย. 2556