หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wongkhongpl.go.th... https://www.wongkhongpl.go.th/... ไปที่หน้าหลัก ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงานคลิกเลือกหัวข้อ โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... ไปที่หน้าหลัก ภายใต้หัวข้อ บุคลากร คลิกเลือกหัวข้อ ผู้บริหาร 4 คน  คลิกเลือกหัวข้อ สมาชิกสภา 10 คน คลิกเลือกหัวข้อ หัวหน้าส่วนราชการ  4 คน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... ไปที่หน้าหลัก ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน คลิกเลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่ คลิกเลือกหัวข้อ อำอาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... ไปที่หน้าหลัก ภายใต้หัวข้อ แผน คลิกเลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น จะปรากฏรายละเอียดแผน เช่น คลิกเลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2  
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... ไปที่หน้าหลัก ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน คลิกเลือกหัวข้อ  ติดต่อ อบต. จะปรากฏข้อมูลสำหรับติดต่อ อบต.วงฆ้อง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... ไปที่หน้าหลัก ภายใต้หัวข้อ ระเบียบ คลิกเลือกหัวข้อ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏข้อมูลกฏหมายต่างๆ เช่น คลิกเลือกหัวข้อ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท 2542 คลิกเลือกหัว พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกเลือกหัวข้อ ระเบียบกระทรวงหมาดว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำอาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เป็นต้น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... ไปที่หน้าหลัก ภายใต้หัวข้อ ข่าวสาร คลิกเลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะปรากฏข้อมูลสำหรับติดต่อ หัวข้อข่าว หน้า 3 คลิกเลือกหัวข้อ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงของตำบลวงฆ้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... ไปที่หน้าหลัก ภายใต้หัวข้อ บริการประชาชน คลิกเลือกหัวข้อ กระดานสนทนา หรือ Inbox Messenger ที่เพจ เฟสบุ๊ค แสดงอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ อบต.วงฆ้อง
o9 Social Network https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.facebook.com/wongk... ไปที่หน้าหลัก ของเว็บไซด์ อบต. สามารถติดต่อได้ที่ แสดงอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ อบต.วงฆ้อง หรือ https://www.facebook.com/wongkhongpl
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... https://www.wongkhongpl.go.th/... ไปที่หน้าหลัก ภายใต้หัวข้อ ระเบียบ คลิกเลือกหัวข้อ ประกาศ เลือกหน้า 3 คลิกเลือกหัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5