หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
องต์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
ยินดีต้อนรับ
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
“ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย
หลอมรวมความคิดสู่ความสามัคคี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการศึกษา
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวงฆ้อง
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อบต.วงฆ้อง
1
2
3
 
 
 

 
 
 
 
 
จากคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาตำบลวงฆ้องในสมัยนี้ มีเรือบรรทุกสินค้ามาจากเหนือแล่นตามน้ำน่าน เมื่อเรือแล่นมาถึงหน้าวัดวงฆ้อง ในปัจจุบันเกิดพลิกคว่ำเพราะว่าโค้งหลังจากนั้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้น มักจะได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงคล้าย ๆ เป็นเสียงฆ้อง เสียงกลองจึงตั้งชื่อตำบลเป็นตำบลวงฆ้องในปัจจุบัน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง มีพื้นที่ตั้งอยู่ในตำบลวงฆ้อง เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 10 ตำบล ของอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่การปกครอง 49.56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,975 ไร่ ลักษณะภูมิศาสตร์ จัดอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอพรหมพิราม ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร และตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 40 กิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากรรวม 6,823 คน แบ่งเป็น
  ชาย 3,359 คน คิดเป็นร้อยละ 49.23
  หญิง 3,464 คน คิดเป็นร้อยละ 50.77
จำนวนครัวเรือน 2,047 ครัวเรือน
ความหนาแน่นของประชากร 42 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง เดิมเป็นสภาตำบลวงฆ้อง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 อยู่ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลวงฆ้องเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ และมีแหล่งน้ำประเภทบึงอยู่หลายแห่ง จึงเหมาะสำหรับทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนา ส่วนสภาพของบ้านจะอยู่กันเป็นกลุ่ม สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 6,3,4,9 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2,11,5,7,8,10 ซึ่งส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองมีแม่น้ำน่านแบ่งไหลผ่านเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 อยู่ทิศตะวันตก ส่วนที่ 2 อยู่ทิศตะวันออก
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็น 80 % ค้าขายและอื่นๆคิดเป็น 20 %