องค์การบริหารรส่วนตำบล วงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก